Aktualności

2014-02-04 | Dołącz do najlepszych! Zostań Członkiem SZAN

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie powstało w odpowiedzi na potrzebę integracji osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.  Od początku działalności, tj. od 1996 roku do dnia dzisiejszego, SZAN w Krakowie z powodzeniem realizuje swoje zadania działając w imieniu, i na rzecz swoich członków. Marka SZAN wciąż się umacnia – SZAN w Krakowie jest najstarszym,  największym i najprężniej rozwijającym się stowarzyszeniem branżowym w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 420 osób fizycznych zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami: mienia publicznego, komercyjnymi, spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami czynszowymi a także nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków.


Dołącz do najlepszych! Zostań członkiem SZAN!


Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie gwarancji najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez swoich członków w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. przepisy deregulacyjne dotyczące zarządców ,  to realne ryzyko wystąpienia chaosu na rynku nieruchomości, dlatego podejmujemy działania, zmierzające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego segmentu.

Jednym z narzędzi jest Program Kompetentny Zarządca, którego założeniem jest wyróżnianie zrzeszonych zarządców, jako najwyższej klasy specjalistów, którzy nie tylko działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje,  ale także dbają o bezpieczeństwo powierzonych im zasobów.


Członkostwo w SZAN - Korzyści dla Ciebie

  • bezpłatne konsultacje i porady w zakresie zarządzania nieruchomościami,
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń, obsługi księgowej, programów do zarządzania,
  • doradztwo w zakresie obsługi technicznej budynku, modernizacji oraz pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł,
  • udział w konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych - rabaty cenowe na wybrane szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie,
  • obniżki cenowe na wskazane produkty firm współpracujących ze Stowarzyszeniem,
  • dostęp do aktualnych ofert pracy.

 

Jak zostać członkiem SZAN?


Członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie może zostać każdy, kogo zainteresowania mają bezpośredni związek z gospodarką  nieruchomościami.

Warunkiem przyjęcie w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej. Przyjęcie w poczet członków następuje w trybie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

Deklarację można wypełnić klikając w link deklaracja członkowska.

Przed złożeniem deklaracji proszę o zapoznanie się z tekstem statutu Stowarzyszenia.

 

 2014-02-04 | Jesteś Członkiem SZAN? Odbierz aktualne zaświadczenie!

Członkowie Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie,  którzy na bieżąco opłacają składki członkowskie, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego członkostwo. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Zaświadczenia wydane w zeszłym roku straciły ważność z dniem 31.12.2013r. Osoby, które są zinteresowane otrzymaniem aktualnego zaświadczenia,  prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty lub za pomocą formularza kontaktowego.

Po przyjęciu wniosku poinformujemy o możliwym terminie odbioru zaświadczenia.

 

Regulamin wydawania zaświadczeń potwierdzających członkostwo.

Wzór zaświadczenia.2014-01-31 | Ogólne Zgromadzenie Członków SZAN

Na dzień  17 lutego 2014r., o godzinie 16.30, w sali 118 ( I piętro) Wydział Zarządzania AGH w Krakowie (ul. Gramatyka 10), zwołane zostało Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.

Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy.  Podczas zebrania zostaną podjęte decyzje w sprawie strategicznych działań Stowarzyszenia Zarządców i Administratrów Nieruchomości w Krakowie, zaplanowanych na rok 2014.

Planowany przebieg zebrania Członkowie otrzymali drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Wszystkich Członków SZAN w Krakowie zapraszamy do czynnego udziału w zgromadzeniu oraz o potwierdzenie obecności w spotkaniu.2014-01-08 | Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

(DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616).

Na podstawie art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.


§ 2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.
2. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2) polegających na zapłacie kar umownych;
3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.


§ 3.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością.


§ 4.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.


§ 5.

Umowy ubezpieczenia OC zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 205, poz. 1359).


§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Po pobrania:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1626)<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>