Aktualności

SKOZK - Dodatkowy nabór wniosków!


W dniach 24 listopada – 1 grudnia 2014 roku odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie w 2015 roku dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. O przyjęciu wniosku decydować będzie data złożenia wniosku o dotację w Biurze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dodatkowy nabór dotyczy wniosków składanych w ramach priorytetów operacyjnych:

  • I. Obiekty użyteczności publicznej,
  • II.  Obiekty sakralne,
  • III. Obiekty mieszkalne i usługowe.

 

Nie przewiduje się przyjmowania wniosków dotyczących obiektów cmentarnych oraz zabytkowych zespołów zieleni komponowanej.


W pierwszym naborze, zakończonym 15 lipca bieżącego roku, właściciele i użytkownicy krakowskich zabytków złożyli do SKOZK wnioski o dotacje o wartości blisko 102 mln złotych. Dodatkowy nabór stwarza dodatkową możliwość ubiegania się o dotacje m.in. podmiotom publicznym i prywatnym, których obiekty zabytkowe wymagają prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych w związku z organizacją w Krakowie w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży i koniecznością przyjęcia przez nasze miasto od 1 mln do 2 mln spodziewanych gości.

 

Formularze wniosków.

 

Zasady ubiegania się o dotację.

 

Źródło: http://www.skozk.pl/

 


Data publikacji: 2014-11-10