Aktualności

2014-10-16 | Nie wyrzucaj starej lodówki byle gdzie - sobotnia zbiórka elektrośmieci.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie wspiera I Krakowskie Dni Elektrorecyklingu, w ramach których, w sobotę 25 października w godz. 10-15, w sześciu miejscach Krakowa odbędzie się zbiórka elektroodpadów.

Zbiórka elektroodpadów.

 


Stare lodówki, radia czy telefony komórkowe będzie można oddać na:
•   Rynku Kleparskim 4 (parking przy budynku – teren udostępniony przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie )
•    Os. Na Stoku 31 A (przy sklepie Polo Market – teren zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową HUTNIK),
•    ul. Jaremy 1 (przy altanie śmietnikowej – teren zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową KRAKUS),


oraz na parkingach przed sklepami Tesco:
•    ul. Kapelanka
•    ul. Wielicka
•    ul. Babińskiego


Zbiórka będzie prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które jest partnerem projektu oraz przez spółkę Biosystem – głównego organizatora Dni Elektrorecyklingu.
Dlaczego warto zaprzątać sobie głowę elektrośmieciami? Odpowiedź jest prosta: dla własnego zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego. W elektrośmieciach znajdują się bowiem liczne toksyczne substancje (np. rtęć, kadm, nikiel, ołów), które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt oraz mogą powodować zmiany klimatu i powiększanie się dziury ozonowej (działanie izopentanów oraz freonu). Natomiast przetworzone, stają się cennym surowcem wtórnym. Akcja ma sprzyjać zwiększeniu zbiórki starego sprzętu i tym samym dotrzymania wymogów oczekiwanych przez Unię Europejską.2014-10-09 | Dodatkowy termin certyfikacji.

Zarząd Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie wyznaczył na 3 listopada 2014r.,  dodatkowy termin posiedzenia zespołu certyfikującego. Osoby zainteresowane zdobyciem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami zapraszamy do składania wniosków do dnia 30 października br.

Odbierz swój Certyfikat!

Zmieniony został również zapis w regulaminie dotyczący zaświadczenia o niekaralności. Składając wniosek o wydanie certyfikatu,  wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, a nie  jak dotychczas, zaświadczenie o niekaralności.

 

Terminy

Regulamin2014-10-02 | Zapewnij sobie spokój!

Specjalnie dla swoich Członków Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie wspólnie z Brokerem Mieszkalnictwa i Klienta Korporacyjnego BMiKK Sp. z o.o. oraz największym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce - PZU S.A. , przygotowało ofertę  obowiązkowego ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości.

Oferta skierowana jest  wyłacznie dla Członków SZAN!

Aby skorzystać z oferty należy skontaktować się z biurem SZAN dzwoniąc  pod nr 12 422 31 28 lub 797 382 532 lub pisząc na email: biuro@szan.org.pl, w celu pobrania loginu i hasła dostępu  do kalkulatora dostępnego na stronie www.szan.org.pl.

 

Na potrzeby oferty dla Członków SZAN dokonuje się wyłączenia prawa regresu* do Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność w przypadku szkody umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Kalkulator

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialności cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, w związku z zarzadzaniem nieruchomością.
  2. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialności cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
  3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
    1. Polegających na uszkodzeniu , zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
    2. Polegających na zapłacie kar umownych;
    3. Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także ataków terroru.
  4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową Ubezpieczenia OC, wynosi równowartość 50 0000 euro.
Kwota, o której mowa, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa Ubezpieczenia OC została zawarta.
 


Podstawą prawną obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządców jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. 2013r. poz. 1616)

 


*Regres ubezpieczeniowy to finansowe roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń w momencie, gdy ten po wypłaceniu odszkodowania (lub świadczenia) osobie poszkodowanej za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przejmuje uprawnienie do zwrotu kwoty od sprawcy zdarzenia.2014-08-07 | Zgłoś swoje uwagi do iBOP MPO!

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (MPO) rozpoczyna pracę nad modernizacją Internetowego Biura Obsługi Płatnika (iBOP). W związku z tym, w celu wprowadzenia najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia użytkowników systemu,  zwróciło się do Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) o pomoc w identyfikacji występujących  w systemie problemów.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag dotyczących systemu wraz z propozycją rozwiązania.

Uwagi proszę przesyłać do 21 sierpnia br. na adres biuro@szan.org.pl , stosując zasadę : 1 uwaga = 1 email. Pracę nad usprawnianiem internetowej obsługi  ułatwią uwagi zgłaszane wraz z załączonym  rzutem ekranu systemu, w miejscu  którego dotyczy zgłoszenie. W tytule proszę wpisywać iBOP.<< Poprzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Następna >>