Członkostwo

Deklaracja członkowska

Rezygnacja z członkostwa

 

Członek zwyczajny
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie może być każdy z członków założycieli oraz pełnoletni obywatel Polski, którego zainteresowania mają bezpośredni związek z gospodarką  nieruchomościami.
Przyjęcie w poczet członków następuje w trybie decyzji Zarządu Stowarzyszenia


Członek zwyczajny ma prawo:

 • udziału w zebraniach z głosem decydującym,
 • czynnego i biernego udziału wyboru władz  Stowarzyszenia,
 • udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem i uchwałami jego władz,
 • noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 • wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

 Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia,
 • brać aktywny udział w realizacji celów  statutowych Stowarzyszenia,
 • regularnie uiszczać składki opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i uchwałach powziętych przez  władze Stowarzyszenia.

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

 • nieprzestrzegania postanowień statutu
 • złożenia przez członka zwyczajnego wniosku o wykreślenie jego członkostwa w stowarzyszeniu. Utrata  członkostwa  następuje  wówczas  automatycznie .
 • działań wbrew celom stowarzyszenia
 • decyzji Zarządu w formie uchwały, podjętej w pełnym składzie, odpowiednio uzasadnionej z powodu skarg składanych na członka Stowarzyszenia dotyczących jego pracy lub działań na szkodę Stowarzyszenia .

O zamiarze wykluczenia, Zarząd powiadamia członka zwyczajnego najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zarządu.
Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członek zwyczajny może złożyć odwołanie do Ogólnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. 

Członek honorowy
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy ma prawo:

 • Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członek honorowy ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia,
 • brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Członek wspierający
Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne, które działają lub są w inny sposób zainteresowane działalnością w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego. Wysokość składki członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.

Członek wspierający ma prawo:

 • eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,
 • wnoszenia postulatów i wniosków do  władz Stowarzyszenia.

 

Członek wspierający ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia,
 • brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • regularnie uiszczać składki członka wspierającego opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i uchwałach powziętych przez  władze Stowarzyszenia.


Wysokość Wpisowego i składek członkowskich
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Ogólnego z dnia 29 stycznia 2000 r. uchwalono wysokość składki członkowskiej w wysokości 20 zł / m-c oraz wpisowe 50 zł jednorazowo.
Wysokość opłat jest aktualna.