Regulamin

Regulamin przyznawania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.


I.Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami

 1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami jest znakiem jakości Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (dalej SZAN w Krakowie lub Stowarzyszenie) i może być przyznawany wyłącznie członkom Stowarzyszenia.
 2.  Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami (dalej certyfikat)  potwierdza, że zarządca nieruchomości funkcjonuje zgodnie z najlepszymi standardami zarówno pod względem przestrzegania obowiązujących przepisów jak i  obsługi klientów.
 3. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami ma postać dyplomu.
 4. Zarządca nieruchomości ma prawo używać znaku graficznego Certyfikatu w celach reklamowych i informacyjnych w okresie  jego ważności .
 5. Lista zarządców, który otrzymali Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami zamieszczana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 6. Zarządcy, którzy otrzymali Certyfikat, wyrażają zgodę na kontrolę przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzenie audytu przez Zespół Certyfikujący w trakcie trwania ważności Certyfikatu.


II.Instytucja przyznająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami

 1. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami przyznawany jest przez Zespół Certyfikujący.
 2. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Zespół Certyfikujący (kapitułę) liczący do 10 osób, składający się z członków SZAN oraz partnerów z wybranych kategorii np. ubezpieczenia .
 3. Pracom Zespołu Certyfikującego przewodniczy  Przewodniczący Zespołu.
 4. Członkowie Zespołu Certyfikującego nie mogą ubiegać się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami w czasie gdy są Członkami Zespołu Certyfikującego.


III.Zarządcy uprawnieni do otrzymywania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.

Certyfikat przyznawany jest zarządcom, którzy spełniają następujące kryteria:


a) Członkostwo w Stowarzyszeniu Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
Warunkiem koniecznym w ubieganiu się o nadanie Certyfikatu jest bycie członkiem Stowarzyszenia a nadto przestrzeganie zapisów statutu, uchwał i regulaminów oraz standardów zawodowych Członków Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie.
b)  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Udokumentowane szkolenia w wymiarze co  najmniej 24 godzin edukacyjnych w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym zarządca ubiega się o certyfikat lub w roku bieżącym jeżeli liczba godzin szkoleń do dnia złożenia wniosku o certyfikat  wynosi co najmniej 24.
c)  Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości adekwatnej do możliwej szkody (ocena partnera z kategorii ubezpieczenia), brak wpisu na listę dłużników, Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie certyfikatu.
d) Dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych właścicieli nieruchomości
Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. Zarządca powinien przedstawić dowód na posiadanie podpisanej umowy z biurem rachunkowym, ewentualnie w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie, dowody posiadania oryginalnego oprogramowania na komputerze na którym prowadzona jest ewidencja (system operacyjny, programy biurowe, dedykowane programy rachunkowe).
e)  Utrzymywanie dobrej komunikacji z właścicielami nieruchomości.
Dysponowanie informatycznym systemem wymiany informacji z właścicielami nieruchomości lub posiadanie innej sprawnej formy komunikacji.
f)  Wdrażanie modernizacji i remontów podległych nieruchomości.
Udokumentowanie aktywności Zarządcy w zakresie  znaczącej modernizacji lub remontu podległych nieruchomości,  w okresie ostatnich 12 miesięcy.


IV.Procedura przyznawania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i  Administrowaniu Nieruchomościami
 

 1. Proces certyfikacji otwierany jest po otrzymaniu przez Zespół Certyfikujący formularza aplikacyjnego Certyfikatu.
 2. Formularz aplikacyjny należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia.
 3. Zespół Certyfikujący ma prawo weryfikacji treści zgłoszenia otrzymanego od zarządcy w drodze wizytacji , a także dokonywania kontroli w czasie obowiązywania Certyfikatu.
 4. Zespół Certyfikujący dokonuje oceny spełnienia poszczególnych kryteriów przez zarządcę ubiegającego się o certyfikat na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.  W przypadkach uzasadnionych może przeprowadzić dodatkową rozmowę z zarządcą  lub dokonać kontroli prawdziwości zgromadzonych informacji i dokumentów . Następnie wyceniany jest poziom spełnienia poszczególnych kryteriów w punktacji od 1 do 10.  O przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych kategoriach. Osoby, które uzyskają 42 i więcej punktów   otrzymują certyfikat.
 5. W przypadku odmowy przyznania danemu zarządcy certyfikatu, Zespół Certyfikacyjny wskazuje powody na piśmie.
 6. Zarząd Stowarzyszenia ogłasza na stronie SZAN listę zarządców, którym został przyznany Certyfikat, w terminie do 7 dni od daty przyznania Certyfikatu.
 7. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i  Administrowaniu Nieruchomościami jest ważny do dnia wygaśnięcia przedstawionej polisy oc, nie dłużej niż 1 rok od daty wydania i może być  odnawiany na wniosek zainteresowanego zarządcy w oparciu o zaktualizowane informacje i dokumenty na podstawie aktualnie obowiązujących kryteriów.
 8. Kryteria Certyfikatu mogą ulec zmianie.
 9. Jeśli w danym roku kalendarzowym którekolwiek z kryteriów nadawania Certyfikatu ulegnie zmianie lub pojawi się nowe kryterium, Stowarzyszenie ogłasza zmianę do końca kwartału, w którym zmieniono kryteria. Nowe kryteria obowiązują od kolejnego kwartału.  
 10.  Zarządca,  który w chwili zmiany kryteriów posiada ważny Certyfikat nie jest zobowiązany do spełnienia nowych kryteriów do końca ważności certyfikatu.

V.Utrata Certyfikatu Kompetencji Zawodowych  w Zarządzaniu i  Administrowaniu Nieruchomościami

 1. W przypadku naruszenia przez zarządcę któregokolwiek z kryteriów Certyfikatu Zespołowi Certyfikującemu przysługuje prawo odebrania Certyfikatu po uprzednim zbadaniu i określeniu odstępstw od wymogów na piśmie.
 2. Zarządca, który utracił Certyfikat może ponownie złożyć wniosek o jego przyznanie po spełnieniu kryteriów zawartych w punkcie III niniejszego regulaminu.
 3. Uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o cofnięcie Certyfikatu są członkowie Zespołu Certyfikującego, członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nie zrzeszone, które udokumentują nie spełnianie kryteriów.


VI.Wymagane dokumenty zgłoszeniowe

 1. Wypełniony wniosek o wydanie Certyfikatu.
 2. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 24 godzin edukacyjnych, za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku.
 3. Dokumenty potwierdzające zawarcie polisy ubezpieczeniowej OC
 4. Oświadczenie o braku wpisów na listę dłużników.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Dokumenty potwierdzające aktywność Zarządcy w zakresie  znaczącej modernizacji lub remontu podległych nieruchomości.
 7. Oświadczenie o spełnieniu pozostałych kryteriów