Regulamin

Regulamin wydawania i korzystania z Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wydawania i korzystania z Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości zwaną dalej „Legitymacją”, realizowanej w ramach Programu Kompetentny Zarządca i wystawianej przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa w celu wypracowania najwyższych standardów funkcjonowania rynku nieruchomości.
 2. Legitymacja jest identyfikatorem  umożliwiającym korzystanie z przywilejów określonych w § 3.
 3. Oferta usług i bonifikat z tytułu posiadania Legitymacji jest otwarta i na bieżąco rozszerzana. W programie mogą brać udział firmy partnerskie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach i regulaminach.
 4. Wzór Legitymacji stanowi załącznik nr 1.

§ 2 Warunki wydawania Legitymacji

 1. Do posiadania Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości uprawnieni są Członkowie SZAN ( z zastrzeżeniem § 7 ust.3)  którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. przestrzegają obowiązków wynikających ze  statutu oraz wewnętrznych regulaminów,
  2. posiadają ubezpieczenie oc zarządcy,
  3. podnoszą kwalifikacje zawodowe (minimum 12 godzin edukacyjnych w ramach transferu wiedzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) z zastrzeżeniem ust. 2
  4. złożą kompletny wniosek o wydanie Legitymacji.
 2. Przy pierwszym wydaniu Legitymacji, w przypadku braku spełnienia warunku z ust. 1 pkt c) członek SZAN zobowiązuje się do odbycia szkoleń w ramach transferu wiedzy urząd – zarządca w wymiarze 12 godzin edukacyjnych,  w okresie 6 miesięcy od daty wydania legitymacji.
 3. Warunkiem otrzymania Legitymacji jest złożenie, wraz z wymaganymi załącznikami, wniosku o wydanie Legitymacji, w którym należy podać dane osobowe, informacje o firmie i posiadanym ubezpieczeniu oc oraz przedstawić wykaz zarządzanych zasobów,  wg załącznika nr 2. Wnioski o wydanie Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości przyjmowane są przez cały rok w siedzibie SZAN: ul. Morawskiego 5/129, 30-102 Kraków.
 4. Legitymacja wydawana będzie po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 14 dni od daty jego złożenia.
 5. Legitymacja jest spersonalizowana,  opatrzona indywidualnym chipem i kodami. Zawiera imię i nazwisko, zdjęcie, nr członkowski SZAN, dane firmy, informację o posiadanym oc oraz podlega rejestracji w bazie prowadzonej przez SZAN.
 6. Legitymacja wydawana jest bezpłatnie.
 7. Legitymacja jest własnością SZAN a jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Legitymacją jest jej posiadacz.
 8. Legitymacja ważna jest przez okres 12 miesięcy od wydania, jednak nie dłużej niż do dnia ważności polisy oc.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Legitymacji w celu wystawienia duplikatu, jej posiadacz powinien złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty. Wydanie Koszt wydania duplikatu Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości wynosi 50 zł.

                                                                                                                                     

§ 3 Przywileje dla Zarządców wynikające z tytułu posiadania Legitymacji

Legitymacja daje możliwość bez kolejkowej obsługi w wybranych wydziałach Urzędu Miasta Krakowa w ramach „Okienka Profesjonalisty”. Wykaz współpracujących wydziałów dostępny będzie na stronie www.szan.org.pl oraz www.kompetentnyzarzadca.com. Współpracujące urzędy oznaczone będą określonym znakiem – załącznik nr 3.

 1. Legitymacja daje dostęp do specjalistycznej wiedzy poprzez realizowany w ramach programu transfer wiedzy urząd  - zarządca.
 2. Legitymacja daje możliwość udziału w tworzeniu prawa miejscowego poprzez konsultowanie projektów.
 3. Legitymacja daje możliwość dostępu do dedykowanych publikacji.
 4. Legitymacja daje pierwszeństwo udziału w pilotażowych programach miejskich.
 5. Legitymacja umożliwia korzystania z pełnej oferty SZAN.
 6. Legitymacja daje prawo do rabaty cenowe na oferty Partnerów SZAN.
 7. Legitymacja daje możliwość znalezienia wykwalifikowanego pracownika.

§ 4 Obowiązki Zarządców wynikające z tytułu posiadania Legitymacji

W ramach posiadanej Legitymacji, jej posiadacz zobowiązany jest:

 1. aktualizować swoje dane osobowe
 2. aktualizować dane dotyczące zarządzanych zasobów
 3. przestrzegać zapisów regulaminów
 4. czynnie uczestniczyć w działaniach objętych Legitymacją

§ 5 Przywileje dla Urzędów wynikające z akceptacji Legitymacji

Akceptacja Legitymacji :

 1. daje dostęp do bazy zarządców.
 2. umożliwia przekazywanie informacji podczas  realizowanego w ramach programu transfer wiedzy urząd  - zarządca.
 3. daje możliwość inwentaryzacji danych
 4. umożliwia ekspresowe konsultacje społeczne
 5. daje możliwość celowego testowania programów miejskich.
 6. to pomoc w ujednoliceniu procedur dotyczących rynku nieruchomości.
 7. to szybkie ankietowanie.
 8. to aktywizacja zawodowa społeczeństwa – staże , praktyki, kursy.

§ 6 Obowiązki Urzędów wynikające z tytułu akceptacji Legitymacji

W ramach współpracy Urząd zobowiązany jest:

 1. Respektować zapisy regulaminu
 2. Umieścić w widocznym miejscu znak Legitymacji 
 3. Uczestniczyć w realizowanym programie transfer wiedzy
 4. Czynnie uczestniczyć w działaniach objętych Legitymacją 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Legitymacji został zatwierdzony uchwałą Zarządu SZAN nr 1/10/2014 i obowiązuje od 27 października 2014 r.
 2. SZAN zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie SZAN oraz na stronie internetowej SZAN www.szan.org.plwww.kompetentnyzarzadca.com
 3. Legitymację Służbową Zarządcy Nieruchomości  może otrzymać także ekspert  na podstawie uchwały Zarządu SZAN.
 4. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie SZAN  oraz na stronie internetowej SZAN www.szan.org.pl i www.kompetentnyzarzadca.com