Porządkujemy Ustawę o własności Lokali

Najważniejsze zmiany w ustawie o własności lokali: wprowadzenie obowiązku informacyjnego poprzez wskazanie w ogólnodostępnym miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu w imieniu Wpólnoty, doprecyzowanie statusu majątkowego Wspólnoty, poporzez przyznanie jej prawa do posiadania własnego majątku , odrębnego od majątlów jej członków......

biegli szan

Piotr Przybylski

Biegły Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie do spraw nieruchomości
Piotr Przybylski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada państwową licencję Zarządcy Nieruchomości nr 67. Ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami UE. Jest członkiem założycielem najstarszego w Polsce Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości, w którym przez szesnaście lat pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na kursach z zakresu zarządzania nieruchomościami, studiach licencjackich Gospodarka Nieruchomościami oraz na studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami. Członek Społecznej Rady Wydziału Zarządzania AGH. Był pełnomocnikiem i opiekunem terenowym ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000 . Współautor publikacji „Vademecum Zarządcy Nieruchomości” Kraków 2003 r. Współautor publikacji „ Nieruchomości w Polsce, Pośrednictwo i Zarządzanie” Warszawa-Kraków 2007 Współautor publikacji ” Nieruchomości w Polsce, Pośrednictwo i Zarządzanie” Kraków 2012 oraz wielu artykułów prasowych dotyczących zarządzania nieruchomościami rynku nieruchomości. Członek Społecznej Rady Wydziału Zarządzania AGH w latach 2005 – 2009

Jarosław Gołuszka

Biegły Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie do spraw nieruchomości

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pomysłodawca realizowanego przez SZAN od 2013 roku programu „Kompetentny Zarządca”. Inicjator innowacyjnego narzędzia ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości Legitymacji Służbowej Zarządcy Nieruchomości. Inżynier budownictwa, ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Lądowej, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Współwłaściciel firmy budowlanej z 25 letnią tradycją; specjalista w sprawach dotyczących obsługi technicznej budynku.

W SZAN prowadzi konsultacje w zakresie:
– okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków,
– planowania oraz przygotowania remontów i modernizacji,
– finansowania i zabezpieczania inwestycji (dotacje, premie, kredyty, pożyczki, ubezpieczenia),
– pozyskiwania dofinansowania inwestycji z zewnętrznych źródeł,
– ochrony gatunkowej roślin i zwierząt związanej z planowanymi inwestycjami,
– reprezentowania inwestorów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej i innymi instytucjami.

Janusz Banaś

Biegły Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy
Licencjonowany zarządca nieruchomości, nauczyciel, magister administracji sądowej, główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; łączący wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin do działalności w zarządzaniu nieruchomościami. Posiada wiedzę w zakresie realizacji inwestycji budowlanych od etapu wstępnego (koncepcji) do przekazania użytkownikowi. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami – 2015r. Od 1989r. sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy nie są mu obce. Prowadzi zadania wynikają z art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy i prowadzi czynności wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), a w szczególności: – przeprowadzi kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń, – przygotowuje rejestry, kompletuje dokumenty dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzi analizy wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, – wykonuje dokumentację oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, – prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, – opracowuje projekty przepisów wewnętrznych regulujących problematykę BHP, – sporządza dokumentację powypadkową z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy oraz z wypadków w drodze do i z pracy, – prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, – opracowuje instrukcji stanowiskowych – bierze udział w ocenie założeń i dokumentacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz sporządza wnioski dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji. Współpracuje z firmami prowadzącymi działalność budowlaną, z przemysłem ciężkim, gastronomią, hotelami i działalnością biurową.
Przewiń do góry