Nowelizacja Prawa Budowlanego w 2020 r. podpisana przez Prezydenta

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw – została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. Nowe przepisy mają obowiązywać po 6 miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.  Potrzeba wprowadzenia zmian w prawie budowlanym wynikała przede wszystkim z konieczności przyspieszenia i uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

W nowym prawie budowlanym w istotny sposób zmieni się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę mają zostać m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2.

Projekt wprowadza katalog obiektów, których budowa nie będzie wymagać uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia

09.06.2020r     

 Nowością jest też zapis, iż obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej pory, obiekty małej architektury sytuowane w miejscach publicznych wymagały zgłoszenia.   

Znowelizowany został przepis zawierający wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Przede wszystkim zmieniono  wymóg dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych , budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Obecnie wymóg zgłoszenia dotyczy każdej przebudowy, która prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Jeśli zwiększenie oddziaływania mieścić się będzie na działce inwestora, to powinno znajdować się poza zakresem kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej.