Przegląd orzecznictwa dotyczącego części wspólnych Nieruchomości.

   W dniu 22 kwietnia 2021r, odbyło się szkolenie pt.: Wspólnota Mieszkaniowa w dobie aktualnego orzecznictwa oraz pojęcie i rozgraniczenie części wspólnych we Wspólnocie Mieszkaniowej. Webinar prowadził Sędzia Sądu Rejonowego Krakowa- Śródmieście Pan Maciej Rejzerewicz. 

Omówiono min. kwestię orzecznictwa dotyczącego części wspólnych nieruchomości jak stropodach , elementy konstrukcjyjne ,  tarasy, balkony. Oto wybrane uchwały dot. cześci wspólnych budynku:

” Uchw. SNz dnia 7 marca 2008 r. III CZP 10/08:
Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.
Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.” 

 ” Wyrok NSA 28 marca 2017 r. II OSK 1929/15
Prawo własności przysługujące właścicielom poszczególnych lokali obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz  przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele ci mają wynikający z art 13 ust 2 u .w. l. – obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie.”

” WSA w Warszawie 19 lutego 2020 r. VII SA/ Wa 2295/19
Tarasy na dachu, ściany zewnętrzne i ściany nośne, stropy, a także strychy nieużytkowe, balkony, loggie i podobne rozwiązania architektoniczno budowlane oraz infrastruktura techniczna ( przewody itp są uznawane za części wspólne budynku. Niedorzecznością byłoby twierdzenie, że stropy, ściany i rynny służą tylko właścicielom lokali, które do nich w pionie lub poziomie przylegają.”

                                                                      Kraków  24.04.2021r