Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – najważniejsze zmiany

12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dziennik Ustaw z 2020. Poz. 412). Wprowadzone poprawki mają na celu nakłonienie do inwestycji dodatkowe podmioty, ich walki ze smogiem i ubóstwem energetycznym.

Przed nowelizacją, wysokość premii termomodernizacyjnej wynosiła 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Obowiązywały dwa dodatkowe zastrzeżenia. Wysokość premii nie mogła być większa niż 16% kosztów poniesionych na realizację tego przedsięwzięcia oraz nie mogła przekraczać dwukrotności, przewidywanych na podstawie audytu energetycznego, rocznych oszczędności kosztów energii.

Teraz wprowadzono uproszczenie i wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi dokładnie 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

 Głęboka  termomodernizacja budynków                                                     Nowelizacja ma zachęcić do przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji. Jeżeli w ramach działania termomodernizacyjnego zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, premia termomodernizacyjna wzrasta z 16% do 21 % kosztów inwestycji.

Pomoc dla budynków z wielkiej płyty: wzmocnienie  połączeń warstw w ścianach zewnętrznych                                                                                               Inwestorzy, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynkach z wielkiej płyty, w przypadku wykonania dodatkowego połączenia

03.07.2020r

 warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów: sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych, ich zakupu oraz przygotowania otworów i montażu tych kotew. Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynków z wielkiej płyty, w których montowane są dodatkowe warstwy ocieplenia.

 Premia kompensacyjna – możliwość wypłaty w ratach                                  Zgodnie z nowelizacją ustawy, możliwe jest wypłacenie premii kompensacyjnej w maksymalnie czterech ratach, wraz z postępami remontu. Wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż 25 % kwoty przyznanej premii kompensacyjnej. Zmiana ta może pozwolić na realizację inwestycji przy niższym zaangażowaniu środków finansowych.

Maksymalna wielkość wydatków budżetu na Fundusz Termomodernizacji i Remontów                                                                                                                Ustawa ustala maksymalne limity wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat premii termomodernizacyjnych, premii remontowych lub premii kompensacyjnych, w kolejnych latach. Na 2021 rok kwota ta wynosi 262 mln zł.

W związku z nowelizacją ustawy wydane będzie Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.